Aktualności

Centrum Narodowe Młodych Rolników wraz z biurem powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie przedstawia Państwu możliwość wypoczynku realizowanego w formie kolonii dla dzieci

Centrum Narodowe Młodych Rolników wraz z biurem powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie  przedstawia Państwu możliwość wypoczynku realizowanego w formie kolonii dla dzieci.

Koszt kolonii; KRUS- 900 zł,  ZUS -2100 zł

STEGNA

termin wypoczynku: 12-20.07.2024

wiek uczestników:  9 -16 lat

miejsce wypoczynku: Ośrodek wypoczynkowy „SAWA” w Stegnie

BIAŁY DUNAJEC

termin wypoczynku: 02-10.08.2024

wiek uczestników: 9-16 lat

miejsce wypoczynku: Ośrodek wypoczynkowy „BERNADETA” Biały Dunajec

MIĘDZYZDROJE     

termin wypoczynku: 14-22.08.2024

wiek uczestników:  9 -16 lat

miejsce wypoczynku: Ośrodek wypoczynkowy „Młodzi Herosi” Międzyzdroje

Organizator zapewnia m.in.:

całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę

opiekę medyczną

transport

wycieczki, zabawy, konkursy

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt :

  tel. 510-474-813. 

 

Koszt kolonii; KRUS- 750 zł,  ZUS -1950 zł

CHŁAPOWO

termin wypoczynku: 22-30.06.2024

wiek uczestników:  9-16 lat

miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny ,,ZIBI” Chłapowo

SŁAWA

termin wypoczynku: 22-30.06.2024

wiek uczestnika: 9-16 lat

miejsce wypoczynku: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „JANÓWKA” Sława

Organizator zapewnia m.in.:

całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę

opiekę medyczną

transport

wycieczki, zabawy, konkursy

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt :

tel. 510-474-813 

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na dzień 11 i 12 czerwca 2024 r.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 7:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie.

 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:30 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie.

 Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 11:15 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informacja o zwołaniu II Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

II Sesja Rady Mieskiej zwołana na dzień 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie informacji o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 dla Gminy Działoszyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnionych od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Działoszyn wkładu niepniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Centrum Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Działoszynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta
i Gminy Działoszyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany, w gminie Działoszyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie a Gminą Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych na części terenu Gminy Lipie – miejscowości Grabarze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za nieczystości ciekłe dowożone wozami ascenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Działoszynie
i Trębaczewie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie zwołanych na dzień 17 maja 2024 r.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjna Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, że w  dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 11:15 w sali 105 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 11:30 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 12:00  w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 12:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Spotkanie z władzami powiatu pajęczańskiego

Czytaj więcej o: Spotkanie z władzami powiatu pajęczańskiego

W środę 8 maja odbyło się spotkanie burmistrza Działoszyna, Rafała Draba, z nowo wybranym starostą powiatu pajęczańskiego, Pawłem Sikorą. W spotkaniu wzięli również udział wiceprzewodniczący rady powiatu pajęczańskiego, Kamil Bąk, oraz członek zarządu powiatu, Jarosław Szczęsny.

Spotkanie miało na celu podjęcie współpracy pomiędzy powiatem, a gminą Działoszyn. Samorządowcy omówili plany inwestycyjne oraz projekty kluczowe dla mieszkańców.

W pierwszej kolejności planowane jest rozpoczęcie prac drogowych w miejscowościach Bobrowniki, Sadowiec Wrzosy i Sadowiec Pieńki. Wśród planowanych inwestycji jest również wykonanie drogi prowadzącej z ulicy Parkowej w Trębaczewie do Dylowa Rządowego.

„Cieszę się z owocnego spotkania z panem starostą i radnymi powiatu” – powiedział burmistrz Działoszyna. Mam nadzieję, że wspólne działania pozwolą nam na szybszą realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych. Dobra współpraca pomiędzy powiatem a gminą jest kluczowa dla rozwoju naszego regionu.” – podsumował spotkanie Burmistrz Rafał Drab.

Starosta Paweł Sikora również wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania.
„Wspólnie z panem burmistrzem i radnymi powiatu będziemy pracować nad tym, aby mieszkańcy Działoszyna i całego powiatu pajęczańskiego mogli korzystać z komfortowych i bezpiecznych dróg” – powiedział starosta.

Deklaracja współpracy pomiędzy powiatem pajęczańskim, a gminą Działoszyn to dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Wspólne działania pozwolą na szybszą realizację ważnych inwestycji.

I Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s. 105) odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze i ślubowanie radnych Rady Miejskiej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie.
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie;
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ogłoszenie wyników;
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Działoszynie.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działoszynie.
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działoszynie;
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ogłoszenie wyników;
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Działoszynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Działoszynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Działoszynie.
13. Złożenie ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
15. Zakończenie I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu II
Łukasz Adam Piętak

Do góry