Aktualności

Zamknięcie przejazdu kolejowego

W związku z pismem PORR S.A. Oddział Kolei, ul. Holubcowa 123, 02-854 Warszawa, Biuro Budowy LK 131 LOT C, ul. Górnicza 2b, 42-100 Kłobuck informujemy, iż zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym, tj. skrzyżowanie w dwóch poziomach linii kolejowej nr 131 z drogą powiatową nr 2030S w miejscowości Lelity zostaje przedłużone do 29.02.2024r.

Informacja o LXXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 1 marca 2024 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s 105) odbędzie się LXXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX sesji Rady Miejskiej
  w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Niżankowicach za 2023 r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury
  w Działoszynie za 2023 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za 2023 r.
 9. Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023 rok.
 10. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
  Miasta i Gminy Działoszyn za 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2024 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Działoszynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Raciszyn.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za 2023 rok.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mających powstać w ramach SIM

Burmistrz Miasta i Gmina Działoszyn ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mających powstać w ramach SIM.
Wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego mającego powstać w ramach budowy budynków mieszkalnictwa zbiorowego w Działoszynie w drodze Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów tut. Urzędu oraz poprzez stronę internetową Miasta i Gminy Działoszyn (www.dzialoszyn.pl).
Złożony wniosek podlegać będzie ocenie punktowej oraz weryfikacji zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr LXXVI/537/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o. o.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie/biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98 – 355 Działoszyn lub przesłać pocztą tradycyjną na adres tut. Urzędu (j/w) w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze. Wniosek należy umieścić w dokładnie zamkniętej kopercie z wyraźnym napisem „Nabór na lokal mieszkalny SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o .o.”.
Termin składania wniosków – do końca kwietnia 2024 roku.
Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub bez wymaganych załączników/dokumentów nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 218 Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie lub pod numerem tel. 43 84 37 467.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjna Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 7:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu  23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, że w  dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej 105 Urzędu Miasta
i Gminy Działoszyn odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Imprezy z okazji Dnia Kobiet

Czytaj więcej o: Imprezy z okazji Dnia Kobiet

W minioną sobotę na terenie naszej gminy odbyły się imprezy z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenia zorganizowano wcześniej ponieważ Dzień Kobiet połączono z ostatkami. Panie świętowały w miejscowościach: Kiedosy, Kolonia Lisowice, Raciszyn i Zalesiaki. Łącznie tego wieczoru bawiło się niemal 500 kobiet. Czytaj więcej „Imprezy z okazji Dnia Kobiet”

Protest rolników. Utrudnienia w ruchu

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie uzyskała informacje o planowanym na dzień  9 lutego 2024 roku w godzinach 12:30 – 13:00 w Pajęcznie  na placu targowym zgromadzeniu rolników z terenu powiatu pajęczańskiego które ma na celu zwrócenie uwagi na trudna sytuację w rolnictwie.

Po zgromadzeniu rolnicy planują zgodnie z przepisami ruchu drogowego przejazd z Pajęczna ulicami Cmentarna, 1-go Maja, a następnie DK-42 do Działoszyna gdzie na rondzie zawrócą do Pajęczna po czym zakończą, protest. Należy założyć utrudnienia w ruchu drogowym do godz. 15:00.

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn serdecznie zaprasza wszystkie Panie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet.

Informacja o LXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 9.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s 105) odbędzie się LXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Mieście i Gminie Działoszyn na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1251 położonej w obrębie geodezyjnym Trębaczew.
 9. Zakończenie obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej w Działoszyn.

Do góry