Aktualności

Spotkanie w sprawie współpracy dla rozwoju gminy

Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie współpracy dla rozwoju gminy

W środę, 24 kwietnia, w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn odbyło się spotkanie włodarza miasta i gminy z nowo wybraną radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, panią Agnieszką Ryś, oraz prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, panem Piotrem Kopkiem.

Spotkanie miało na celu zainaugurowanie współpracy samorządu z panią radną i przedstawicielem WFOŚiGW w Łodzi. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy i wyzwania, z jakimi mierzy się gmina Działoszyn, a także możliwości pozyskania środków na realizację ważnych inwestycji.

Burmistrz Działoszyna, Rafał Drab, wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania i podkreślił wagę współpracy z przedstawicielami władz wojewódzkich. „To początek współpracy władz samorządowych z naszą reprezentantką w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dziękuje za spotkanie i gotowość do działania na rzecz lokalnej społeczności” – podsumował burmistrz.

Pani radna Ryś zadeklarowała swoje zaangażowanie w sprawy gminy Działoszyn i obiecała wykorzystać swoje stanowisko w Sejmiku Województwa Łódzkiego do wspierania lokalnych inicjatyw. Prezes Kopek natomiast przedstawił możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z których może skorzystać gmina Działoszyn.

Spotkanie w Działoszynie jest pierwszym krokiem do zacieśnienia współpracy samorządu z władzami wojewódzkimi. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania, podczas których omówione zostaną szczegółowe kwestie dotyczące współpracy.

O efektach tej współpracy z pewnością będziemy informować na bieżąco.

Informacja o zwołaniu LXXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s 105) odbędzie się LXXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Działoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn a Gminą Kiełczygłów w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 19/1 obręb 2 Działoszyn-miasto będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat
  w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 462 położonej w obrębie geodezyjnym Działoszyn- obszar wiejski.
 13. Zakończenie obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na dzień 19 kwietnia 2024 r.

Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 10:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 10:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie.

„Czyste Powietrze” ostrzeżenie

Czytaj więcej o: „Czyste Powietrze” ostrzeżenie

W związku z kolportażem na terenie Miasta i Gminy Działoszyn ulotek informacyjnych, dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania do remontów domów jednorodzinnych, informujemy, że firma nie działa w porozumieniu, ani na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Jest to firma zewnętrzna a podjęcie współpracy jest dobrowolne.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od godzinach pracy urzędu.
Informacje o programie można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 84 37 461.
Do zadań gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego należy:
– udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Rozpatrywanie złożonych wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pełna treść programu dostępna jest na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn informuje,
iż w dniach od 15 do 30 kwietnia 2024 r.
zostanie zorganizowana objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Szczegółowe informacje oraz plan odbioru na poszczególne miejscowości zostaną podane
w późniejszym terminie.

Do góry