Aktualności

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie zwołanych na dzień 17 maja 2024 r.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjna Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, że w  dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 11:15 w sali 105 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 11:30 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 12:00  w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 12:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Spotkanie z władzami powiatu pajęczańskiego

Czytaj więcej o: Spotkanie z władzami powiatu pajęczańskiego

W środę 8 maja odbyło się spotkanie burmistrza Działoszyna, Rafała Draba, z nowo wybranym starostą powiatu pajęczańskiego, Pawłem Sikorą. W spotkaniu wzięli również udział wiceprzewodniczący rady powiatu pajęczańskiego, Kamil Bąk, oraz członek zarządu powiatu, Jarosław Szczęsny.

Spotkanie miało na celu podjęcie współpracy pomiędzy powiatem, a gminą Działoszyn. Samorządowcy omówili plany inwestycyjne oraz projekty kluczowe dla mieszkańców.

W pierwszej kolejności planowane jest rozpoczęcie prac drogowych w miejscowościach Bobrowniki, Sadowiec Wrzosy i Sadowiec Pieńki. Wśród planowanych inwestycji jest również wykonanie drogi prowadzącej z ulicy Parkowej w Trębaczewie do Dylowa Rządowego.

„Cieszę się z owocnego spotkania z panem starostą i radnymi powiatu” – powiedział burmistrz Działoszyna. Mam nadzieję, że wspólne działania pozwolą nam na szybszą realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych. Dobra współpraca pomiędzy powiatem a gminą jest kluczowa dla rozwoju naszego regionu.” – podsumował spotkanie Burmistrz Rafał Drab.

Starosta Paweł Sikora również wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania.
„Wspólnie z panem burmistrzem i radnymi powiatu będziemy pracować nad tym, aby mieszkańcy Działoszyna i całego powiatu pajęczańskiego mogli korzystać z komfortowych i bezpiecznych dróg” – powiedział starosta.

Deklaracja współpracy pomiędzy powiatem pajęczańskim, a gminą Działoszyn to dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Wspólne działania pozwolą na szybszą realizację ważnych inwestycji.

I Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s. 105) odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze i ślubowanie radnych Rady Miejskiej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie.
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie;
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ogłoszenie wyników;
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Działoszynie.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działoszynie.
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działoszynie;
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ogłoszenie wyników;
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Działoszynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Działoszynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Działoszynie.
13. Złożenie ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
15. Zakończenie I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu II
Łukasz Adam Piętak

2 maja 2024 dniem wolnym od pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie w dniu 2 maja 2024 roku (czwartek) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie w sprawie współpracy dla rozwoju gminy

Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie współpracy dla rozwoju gminy

W środę, 24 kwietnia, w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn odbyło się spotkanie włodarza miasta i gminy z nowo wybraną radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, panią Agnieszką Ryś, oraz prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, panem Piotrem Kopkiem.

Spotkanie miało na celu zainaugurowanie współpracy samorządu z panią radną i przedstawicielem WFOŚiGW w Łodzi. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy i wyzwania, z jakimi mierzy się gmina Działoszyn, a także możliwości pozyskania środków na realizację ważnych inwestycji.

Burmistrz Działoszyna, Rafał Drab, wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania i podkreślił wagę współpracy z przedstawicielami władz wojewódzkich. „To początek współpracy władz samorządowych z naszą reprezentantką w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dziękuje za spotkanie i gotowość do działania na rzecz lokalnej społeczności” – podsumował burmistrz.

Pani radna Ryś zadeklarowała swoje zaangażowanie w sprawy gminy Działoszyn i obiecała wykorzystać swoje stanowisko w Sejmiku Województwa Łódzkiego do wspierania lokalnych inicjatyw. Prezes Kopek natomiast przedstawił możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z których może skorzystać gmina Działoszyn.

Spotkanie w Działoszynie jest pierwszym krokiem do zacieśnienia współpracy samorządu z władzami wojewódzkimi. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania, podczas których omówione zostaną szczegółowe kwestie dotyczące współpracy.

O efektach tej współpracy z pewnością będziemy informować na bieżąco.

Informacja o zwołaniu LXXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s 105) odbędzie się LXXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Działoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn a Gminą Kiełczygłów w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 19/1 obręb 2 Działoszyn-miasto będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat
  w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 462 położonej w obrębie geodezyjnym Działoszyn- obszar wiejski.
 13. Zakończenie obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na dzień 19 kwietnia 2024 r.

Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 10:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Działoszynie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 10:45 w sali 105 Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Działoszynie.

Do góry