Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Koordynator ds. dostępności

Informujemy, iż z dniem 28 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn działając na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami powołał Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu  i Gminie Działoszyn.

Osobą pełniącą funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu i Gminie Działoszyn została p. Marta Gniecioszek- Naczelnik Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich.

Dane kontaktowe do koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy  w Działoszynie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu i Gminie Działoszyn

Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie pok. 205

tel. 43 84 37 455, 884-903-572

adres mailowy: organizacyjne@dzialoszyn.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi,
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów,
 • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych,
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
 • współpracą z inwestorami, konsultacjami i pomocą we wdrażaniu Standardów i Wytycznych w projektach realizowanych na terenach Miasta i Gminy Działoszyn,
 • długofalowym projektem etapowego dostosowania miasta do obowiązujących norm projektowania uniwersalnego (tzw. mapa drogowa).

ANKIETA DOSTĘPNOŚCI I DOSTOSOWANIA MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN DO STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre dokumenty zamieszczone na stronach nie są dostępne. Zostały one opublikowane przed 23 września 2018 r. i ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);

 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie;
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Gniecioszek, organizacyjne@dzialoszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 84 37 450 wew. 455. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn

 • przed budynkiem urzędu wyznaczono i oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • parking przed głównym wejściem do budynku znajduje się 12 miejsc parkingowych 
  + 2 dla osób niepełnosprawnych
 • parking od strony południowo-wschodniej budynku znajduje się 31 miejsc parkingowych + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejście jest zabezpieczone bramkami;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • wejście i schody oraz elementy oznakowania są dobrze oświetlone światłem sztucznym
 • usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tę chwilę jest niedostępna;
 • w budynku na parterze znajduję się biuro podawcze, gdzie obsługiwani są interesanci.

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Mieście i Gminie Działoszyn

15.01.2021

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyn,

informujemy, że Prywatny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"  w Działoszynie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w budynku komunalnym Miasta i Gminy Działoszyn od dnia 15 stycznia rozpocznie zapisy na szczepienia dla osób z ETAPU I Narodowego Programu Szczepień.

Od dnia 15 stycznia 2021 r. zapisywać mogą się osoby powyżej 80 roku życia.

Od dnia 22 stycznia 2021 r. zapisywać mogą się osoby powyżej 70 roku życia.

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:

– zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Działoszynie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ADRES

PIŁSUDSKIEGO 21B

98-355 DZIAŁOSZYN

KONTAKT

telefon: 438413001

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/preview/8734

– zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu   Szczepień (989 lub 22 62 62 989)

– zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta.

Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19 - dostaniesz maila gdy tylko ruszy Twoja grupa!

Od 15 stycznia możesz zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.

 

Jak można się zgłosić?

 1. Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu).
 2. Na adres mejlowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.

Pamiętaj! Jedyną stroną służącą do zgłoszenia chęci szczepienia przeciw COVID-19 jest https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/.  Jeśli otrzymasz wiadomość dotyczącą szczepień, która wygląda podejrzanie, zgłoś ją na tej stronie: https://incydent.cert.pl/

 1. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.
 2. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mailową z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie.
 3. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin. Jak to zrobić? Sprawdź tutaj.

 

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.


Uwaga! Osoby, które wysłały formularz zgłoszenia chęci szczepienia, otrzymują zwrotne maile w ciągu do 24 h. Wszystkie zgłoszenia, dla których wyświetlił się ekran potwierdzający zgłoszenie, zostały zapisane. Termin potwierdzenia zgłoszenia nie ma wpływu na kolejność otrzymania e-skierowania na szczepienie. Prosimy nie ponawiać zgłoszeń.

Uwaga! Jeśli skończyłeś 70 lat, nie musisz wypełniać formularza zgłoszenia

Twoja rejestracja rusza:

 • 15 stycznia: dla osób, które ukończyły 80 lat
 • 22 stycznia: dla osób, które ukończyły 70 lat.

Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

JEDNOCZEŚNIE PRAGNIEMY ZAZNACZYĆ, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA TRANSPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

Informujemy, że zgłoszeń na temat organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dotarciu do punktu szczepień można dokonać poprzez:

Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta i Gminy Działoszyn tel. 43 84 37 450, mailowy: sekretariat@dzialoszyn.pl w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

lub poprzez:

Koordynatorów do spraw transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID – 19  ze strony Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn

1. Sławomir Szymala - Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych tel. 43 84 37 457 (w godzinach pracy urzędu) tel. 602-177-523  ( po godzinach pracy urzędu), adres mailowy: obronacywilna@dzialoszyn.pl

2. Marta Gniecioszek- Naczelnik Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich, Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu i Gminie Działoszyn tel. 43 84 37 455 (w godzinach pracy urzędu) tel.884-903-572 ( po godzinach pracy urzędu), adres mailowy:organizacyjne@dzialoszyn.pl

Prezentacja dotycząca szczepień

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję,

 1. Administratorem danych  jest Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
 2. Administrator powołał IOD z którym można się skontaktować:

Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta i Gminy Działoszyn tel. 43 84 37 450, mailowy: sekretariat@dzialoszyn.pl w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

lub poprzez:

Koordynatorów do spraw transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID – 19  ze strony Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn

 1. Sławomir Szymala - Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych tel. 43 84 37 457 (w godzinach pracy urzędu) tel. 602-177-523  ( po godzinach pracy urzędu),

adres mailowy: obronacywilna@dzialoszyn.pl

 1. Marta Gniecioszek- Naczelnik Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich, Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu i Gminie Działoszyn

tel. 43 84 37 455 (w godzinach pracy urzędu) tel.884-903-572 ( po godzinach pracy urzędu), adres mailowy: organizacyjne@dzialoszyn.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, rozeznania  potrzeb mieszkańców związanych z potrzebą korzystania z ww. transportu oraz umożliwienie  mieszkańcom gminy zgłaszania takich potrzeb, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem się na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty  realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, tj. 10 lat

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.