Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

"Kiedy spotkasz uratowanego alkoholika, masz przed sobą bohatera. Czyha w nim bowiem uśpiony wróg śmiertelny. On zaś trwa obciążony swą słabością i kontynuuje mozolną swą drogę poprzez ten świat, w którym panuje kult picia, wśród otoczenia, które go nie rozumie, w społeczeństwie, które sądzi, że ma prawo z żałosną nienawiścią spoglądać na niego z góry, jako na człowieka pośledniejszego gatunku, ponieważ ośmiela się on płynąć pod prąd alkoholowej rzeki. Kiedy spotkasz takiego człowieka - wiedz, że jest to człowiek w bardzo dobrym gatunku".

Friedrich v. Bodelschwing

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel. (43) 84 13 177

O kontakt prosimy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Osoba do kontaktu: Marta Józefiak
  

 • Przewodnicząca Komisji: Anna Jagieło - Kępińska
 • Członkowie Komisji:
  • Władysław Kansy
  • Barbara Kozubska
  • Marta Józefiak
  • Mariusz Tkaczyński
  • Mariola Grabolus

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy art. 41 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

 

Zadania GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do zadań GKRPA należy w szczególności:

 • coroczne opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących realizacji w/w programu,
 • przygotowanie rocznych planów pracy GKRPA,
 • działalność edukacyjno - informacyjna,
 • diagnozowanie stanu problemów alkoholowych w gminie,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, korzystania z pomocy psychospołecznej i prawnej przez rodziny z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
 • współdziałanie i popieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej; 
 • przyjmowanie zgłoszeń problemu alkoholowego,
 • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,
 • motywowanie osób nadużywających alkoholu będących jednocześnie sprawcami przemocy w rodzinie do podjęcia uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym,
 • motywowanie członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii współuzależnienia,
 • kierowanie na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób z problemem alkoholowym,
 • opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, 
 • przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13(1) i 15 ustawy,
 • uczestnictwo oraz organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Realizacja zadań GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje zadania realizuje poprzez: 

 • współpracę z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn, Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie,
 • współpracę z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji,
 • współpracę ze szkołami oraz placówkami oświatowymi w zakresie działalności profilaktycznej wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinach,
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, kościołem, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi, organizacjami społecznymi, samorządem gminnym, mieszkańcami miasta i wsi, sprzedawcami oraz mediami w zakresie uświadamiania społeczeństwa o skutkach nadużywania alkoholu oraz propagowania zdrowego stylu życia,
 • współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji czasu wolnego oraz działalności świetlic,
 • współpracę z Klubami Sportowymi w zakresie organizacji czasu wolnego w gminie,
 • współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działoszynie w zakresie pomocy socjalnej dla rodzin z problemem alkoholowym, motywowania do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, motywowania rodzin do podejmowania działań w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych, zgłaszania przypadków przemocy domowej, dożywiania dzieci i młodzieży w szczególności na świetlicach oraz finansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży jak również zlecania pracownikom socjalnym, na podstawie zawartych umów, przeprowadzania wywiadów w środowisku rodzin z problemem alkoholowym,
 • współpracę z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w celu wypracowania metod zapobiegania następstwom nadużywania napojów alkoholowych,
 • współpracę w zakresie przestrzegania przepisów prawa stanowiących o sprzedaży i spożywaniu napojów alkoholowych z Policją,
 • współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, Policją, Sądem w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Działoszynie w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców. 

Komisja realizuje zadania nakreślone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie w oparciu o środki finansowe pozyskane z tytułu opłat z korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia  14 października 2020 r. w sprawie ustalenia trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.